Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Kompensacijų išmokėjimo tvarka dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir ūkinės veiklos apribojimo nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 1-91 patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas, kuris buvo paviešintas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Kadangi nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų dalis patenka į greta esančių vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų apsaugos zoną, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 II skyriaus 11 straipsnio 2 dalimi, informuojame, kad, patvirtinus minėtą teritorijų planavimo dokumentą, žemės sklypams turi būti taikoma papildoma specialioji žemės naudojimo sąlyga ir ūkinės veiklos apribojimai, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo į III skyriaus „Inžinerinė infrastruktūra“ 10 skirsnyje „Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, galima kreiptis į UAB „Tauragės vandenys”, Šlaito g. 2, LT-72107, Tauragė, tel. 8 446 61174, el. paštas administracija@tauragesvandenys.lt dėl kompensacijos išmokėjimo. Kompensacijos bus pradėtos mokėti nuo 2024 m.

Kreipiantis dėl kompensacijos išmokėjimo reikalinga pateikti užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (Kompensacijos forma atsisiuntimui)

Kartu su prašymu būtina pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija (pateikiama, kai prašymą tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius teikia fizinis asmuo) arba teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas, jeigu prašymą teikia atstovaujantis asmuo, prašyme nurodant atstovaujančiojo asmens duomenis (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija;
2. žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis pagrindžiantis Nekilnojamojo turto registro išrašas, žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopija;
3. dokumentai, įrodantys dėl konkrečių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo patirtus ir (ar) patiriamus konkrečius nuostolius, kuriuos prašoma kompensuoti;
4. dokumentai, įrodantys kompensaciją turinčio teisę gauti asmens teises į žemės sklypą (jo dalį) ir (ar) nekilnojamąjį daiktą (jo dalį);
5. dokumentai, pagrindžiantys, kad buvo atlyginta dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo teritorijoje (jos dalyje), sutampančioje su naujai nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi), sprendimo išmokėti kompensaciją, taikant kitą kompensavimo metodiką, kopija ir (ar) prašymo išmokėti šią kompensaciją kopija (pateikiama, jeigu yra);

Spec sąlygų planas:

Lapų išdėstymo schema

Pagal lapų išdėstymo schemą parsisiųskite reikiamą planą.

 1. Pirma dalis
 2. Antra dalis
 3. Trečia dalis
 4. Ketvirta dalis
 5. Penkta dalis
 6. Šešta dalis
 7. Septinta dalis
 8. Aštunta dalis
 9. Devinta dalis
 10. Dešimta dalis
 11. Vienuolikta dalis
 12. Dvylikta dalis
 13. Trylikta dalis

Valstybės įmonės Registrų centras REGIA žemėlapis


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt