Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052

Vandens atvežimui, nuotekų ištraukimui:


(8 676) 32 824

Klientų aptarnavimo skyrius:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


SĖKMINGAI BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PASKUTINIS STATYBOS DARBŲ ETAPAS VANDENTIEKIO STOTIES ŠLAITO G. 2, TAURAGĖJE

SĖKMINGAI BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PASKUTINIS STATYBOS DARBŲ ETAPAS VANDENTIEKIO STOTIES ŠLAITO G. 2, TAURAGĖJE

logo

Šiuo metu UAB „Tauragės vandenys“ teritorijoje yra vykdoma projekto „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2 Tauragėje rekonstravimas“ (toliau – Projektas), kurio tikslas –  užtikrinti gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, rangos sutartis „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2 Tauragėje rekonstravimo, III-ias statybos etapas“ (toliau – Rangos sutartis). Šis etapas yra paskutinis, rekonstruojant Tauragės miesto vandenvietėje geriamo vandens paėmimo, paruošimo ir tiekimo vartotojams įrenginius.

2016 m balandžio mėnesį buvo baigti darbai vandens skaidrintuvuose ir II kėlimo siurbinėje, kur pakeista technologinė įranga, vamzdynai, sklendės, matavimo bei kontrolės prietaisai, automatizuotas siurblinės darbas, įrengta tiekiamo vandens vartotojams ir filtrų plovimui apskaita. Nugeležinimo stotyje pakeisti ir modernizuoti vandens ruošimo įrenginiai.

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja du švaraus vandens rezervuarus (kurių talpa po 1000 m3). Esami rezervuarų vamzdynai sukorodavę ir geležingomis nuosėdomis teršia geriamą vandenį, taip pat sklendžių kameroje esančios sklendės irgi paveiktos korozijos. Rezervuaro konstrukcijų stovis ganėtinai neblogas, todėl konstrukcijos nebus keičiamos naujomis.

Rangos darbų „Vandentiekio stoties Šlaito g. 2 Tauragėje rekonstravimo, III-ias statybos etapas“ sutartis buvo pasirašyta 2016 m. lapkričio 15 dieną, darbų rangovas UAB „Inti“ ir jų subrangovas UAB „Švykai“. Rangos darbų sutarties vertė 224.155,00 EUR be PVM. Šia Rangos sutartimi bus atlikti dviejų švaraus vandens rezervuarų ir vandens bokšto rekonstravimo darbai. Jau atliktų darbų vertė 128.000,00 Eur.

Šiuo metu jau yra sutvarkyti rezervuarų Nr. 2 ir Nr. 3 denginiai, sumontuoti ventiliacijos vamzdžiai su oro filtrais, pakeisti landų liukai su dangčiais, rezervuaruose įmontuotos nerūdijančio plieno kopėčios. Taip pat sutvarkytas rezervuarų vidus: smėliasrove nupurkštos sienos, lubos ir grindys, taip pat padengta hidroizoliacinėmis medžiagomis. Rezervuarų viduje pakeisti vamzdynai naujais. Rezervuaro Nr. 2 atstatytas gerbūvis, užsėta žolė, atlikti rezervuaro hidrauliniai bandymai bei dezinfekcija. Švaraus vandens talpykla paleista naudojimui. Suremontuotos vandens siurbimo ir tiekimo kameros, atnaujinti vamzdynai ir armatūra bei pakeistos kameroje buvusios senos sklendės naujomis. Panaikinta oro filtrų kamera, vietoje jos oro filtrai sumontuoti ant rezervuarų ventiliacijos vamzdžių. Atrenovuoti rezervuare esami vamzdynai, įtraukiant naujus polietileninius (PE) vamzdžius.

Iki gegužės mėnesio pabaigos planuojamas rezervuarų apsauginės signalizacijos įrengimas, rezervuarų signalizacijos sistemos kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų integravimas į esamą vandentiekio stoties SCADA sistemą. Taip pat bus atliktas vandenvietės teritorijoje esančio vandens bokšto remontas, kuris naudojamas nugeležinimo įrenginiuose esančių filtrų atplovimui. Numatytas išorinio ir vidinio korozijos paveikto paviršiaus nuvalymas bei nuvalytų paviršių padengimas antikoroziniais dažais. Vandenbokščio viduje esančio vamzdžio, kuris tiekia vandenį į vandenbokščio viršuje esančią talpą, paviršiaus nuvalymas nuo korozijos, bei padengimas antikoroziniais dažais. Taip pat numatoma atnaujinti apšvietimo bei signalizacijos instaliacijos.

Įgyvendinus projektą, pareiškėjas UAB „Tauragės vandenys“ savo lėšomis užtikrins vandentiekio stoties eksploatavimą. Bus užtikrintas tinkamas jų funkcionavimas, efektyvus infrastruktūros naudojimas, nepertraukiamas, ilgalaikis bei technine ir ekonomine prasme prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų, kurių kokybė atitiks nustatytus reikalavimus, teikimas.

Projektui įgyvendinti skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma siekia 2.027.657,58 Eurų.

Projektas turi būti baigtas įgyvendinti iki 2017 metų birželio mėnesio.


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt