Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Nuotekų išvežimas:


(8 446) 61 206

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Įstatai

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 17 d.
įsakymu Nr. 5-1188

 

UAB ,,TAURAGĖS VANDENYS“

Į S T A T A I

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB ,,Tauragės vandenys“ – uždaroji akcinė bendrovė (toliau – bendrovė) yra įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas, įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
4. Bendrovės pavadinimas: UAB ,,Tauragės vandenys“.
6. Bendrovės buveinės adresas: Šlaito g. 2, 72107 Tauragė, Lietuvos Respublika.
7. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
8. Bendrovės finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d..
9. Bendrovė turi antspaudą, kuriame įrašyta: „UAB ,,Tauragės vandenys“. Lietuvos Respublika“.

 

II SKYRIUS

 BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

 

10. Bendrovė veikia vandentvarkos srityje ir siekia šių tikslų:
10.1. užtikrinti abonentų aprūpinimą geriamuoju vandeniu, nuotekų tvarkymą, vandens ūkio plėtojimą ir vystymą, saugų vandens ir nuotekų sistemų eksploatavimą;
10.2. gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos;
10.3. užtikrinti akcininkų bendrovei perduoto turto bei bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą;
10.4. sukurti ir išsaugoti gerą bendrovės įvaizdį.
11. Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis:
paslaugos, prekyba, gamyba, statyba ir kita ūkinė veikla, kurios nedraudžia Lietuvos respublikos įstatymai.
12. Licencijuojamą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas.

 

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS

 

Bendrovės įstatinis kapitalas lygus 4 781 382,88 (keturi milijonai septyni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai 88 ct) eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 165103 (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai šimtas trys) paprastąsias vardines nematerialiąsias 28,96 (dvidešimt aštuonių eurų 96 ct) eurų nominalios vertės akcijas.
14. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 balsų dauguma, kartu atitinkamai pakeičiant įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre.
15. Įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas bendrovės akcijas arba padidinant išleistų akcijų nominalią vertę. Didinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).
16. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti mažinamas, kad būtų:
17.1. panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
17.2. ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos;
17.3. kitais įstatymų numatytais atvejais.
18. Įstatinis kapitalas gali būti sumažintas tik šiais būdais:
18.1. sumažinant akcijų nominalias vertes;
18.2. anuliuojant akcijas.
19. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai, tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti priimtas sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais, išleidžiant naujas akcijas.
20. Įstatinis kapitalas gali būti sumažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma, arba teismo sprendimu Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais.
21. Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti savo turimas akcijas. Likusių akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams mažinamas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų, kurias jie turi pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos pabaigoje, nominaliai vertei.
22. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas Akcinių bendrovių įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Bendrovė išleidžia nematerialias paprastąsias vardines akcijas. Nematerialios akcijos yra pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko bendrovė. Šioje sąskaitoje įrašytos asmens turimos bendrovės akcijos. Akcininko pageidavimu jam turi būti išduotas išrašas jo vertybinių popierių sąskaitos, rodantis akcijų skaičių bei kitą informaciją apie sąskaitoje apskaitytas akcijas.

 

IV SKYRIUS

BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

 

24. Akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas, kiti įstatymai bei šie įstatai.
25. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.
26. Akcininkas turi grąžinti bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti.
27. Turtinės akcininkų teisės:
27.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
27.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
27.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis bei šio įstatymo 471 straipsnyje nustatytus atvejus;
27.4. pirmumo teise įsigyti naujų bendrovės išleidžiamų akcijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti. Akcininko pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų suteikia akcininkui galimybę pasirašyti akcijas, proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jam nuosavybės teise priklausė visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio nutarimą didinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, dieną;
27.5. įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
27.6. kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas turtines teises.
28. Neturtinės akcininkų teisės:
28.1. dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, kuriuose kiekviena paprastoji 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės vardinė akcija suteikia vieną balsą. Teisė balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose gali būti uždrausta ar apribota įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai ginčijama nuosavybės teisė į akciją;
28.2. gauti informaciją apie bendrovę tokios apimties, kokią nustato Akcinių bendrovių įstatymas;
28.3. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.
28.4. kitas įstatymų ir šių įstatų numatytas neturtines teises.
29. Akcininkas, išskyrus atvejį, kai jis yra įsigijęs visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimant sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminaičiui, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminaičiui, kai akcininkas − fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas − juridinis asmuo.
30. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat kitų bendrovės įstatuose nurodytų dokumentų kopijas. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą. Bendrovė atsisako akcininkui pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.
31. Bendrovė gali iš akcininko, pageidaujančio gauti bendrovės dokumentų kopijas, pareikalauti atlyginti sąnaudomis pagrįstas šių kopijų darymo bei dokumentų pristatymo išlaidas.
32. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.
33. Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Įgaliotinio teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

 

V SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

 

34. Bendrovės organai yra šie:
34.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
34.2. kolegialus valdymo organas – valdyba;
34.3. vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas, kuris bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia.
35. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės organo narys bendrovės ir kitų jos organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus bendrovei ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams, negali painioti bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti.
36. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius ir bendrovės vadovo pareigas, privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su bendrove ir su bendrove susijusiais kitais juridiniais asmenimis. Jeigu valdybos narys ar bendrovės vadovas pažeidė šiame punkte nustatytus reikalavimus, jis privalo atsistatydinti iš bendrovės organų ir atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

 

37. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
37.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
37.2. keisti bendrovės buveinę;
37.3. rinkti ir atšaukti valdybos narius;
37.4. rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
37.5. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
37.6. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
37.7. priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
37.8. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
37.9. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
37.10. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
37.11. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
37.12. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
37.13. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
37.14. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
37.15. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
37.16. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
37.17 priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
37.18. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
37.18. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
37.19. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
37.20. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
37.21. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
38. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą jie nepriskirti kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
39. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.
40. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.
41. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaryta ar valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jeigu Akcinių bendrovių įstatymo numatytais atvejais ir terminais valdyba nesušaukia visuotinio akcininkų susirinkimo, visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės vadovo sprendimu.
42. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas akcininkų, turinčių daugiau kaip ½ visų balsų, sprendimu, jei susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo valdybos ar bendrovės vadovo sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Įstatymų numatytais atvejais visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu.
43. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai valdybai (šių įstatų 41 punkte nustatytu atveju – administracijos vadovui) pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti neprivaloma, jei paraiška neatitinka visų šiame punkte nustatytų reikalavimų ir nepateikti reikiami dokumentai arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.
44. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
45. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
46. Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
46.1. bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šis klausimas nebuvo svarstytas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
46.2. visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktų valdybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme nustatytą minimalų;
46.3. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinės finansinės atskaitomybės, jei auditas privalomas pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar įstatus;
46.4. to reikalauja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turintys akcininkai ar valdyba;
46.5. to reikia pagal įstatymus ar šiuos įstatus.
47. Bendrovės valdyba, bendrovės vadovas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikia bendrovei informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą parengti. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant 30 dienų termino, jeigu visi balsavimo teisę turintys akcininkai su tuo raštiškai sutinka.
48. Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę rengia bendrovės valdyba ar šių įstatų 41 punkte nurodytais atvejais − bendrovės vadovas. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas teismo sprendimu, darbotvarkę parengti ir kartu su kitais nustatytais dokumentais turi pateikti teismui asmuo ar asmenys, kurie kreipėsi į teismą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Darbotvarkė gali būti pildoma ir keičiama Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
49. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.
50. Jeigu sušaukiamas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta apie šio susirinkimo sušaukimą tokia pat tvarka kaip apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė.
51. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar bendrovės įstatai nenustato didesnės daugumos.
52. Visuotinis akcininkų susirinkimas priima kvalifikuota 2/3 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų dauguma šiuos sprendimus:
52.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
52.2. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
52.3. konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
52.4. keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
52.5. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
52.6. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
52.7. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
52.8. padidinti įstatinį kapitalą;
52.9. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis;
52.10. dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
52.11. dėl bendrovės pertvarkymo
52.12. dėl bendrovės restruktūrizavimo;
52.13. dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
53. Kvalifikuota 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.
54. Jei Akcinių bendrovių įstatyme nurodytais atvejais akcininkas negali balsuoti, balsavimo rezultatai šiais atskirais klausimais nustatomi pagal susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų balsų skaičių.
55. Balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems akcininkams tais klausimais, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 balsų šiame visuotiniame akcininkų susirinkime.
56. Jeigu akcininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia bendrovei bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša visuotiniam akcininkų susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę akcininkai laikomi dalyvaujančiais
visuotiniame akcininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkas neturi teisės balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu. Bendrųjų balsavimo biuletenių parengimo ir naudojimo tvarką nustato Akcinių bendrovių įstatymas.
57. Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, organizavimo bei nutarimų priėmimo klausimai, atskirai neaptarti šiuose įstatuose, reguliuojami vadovaujantis atitinkamomis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

 

VII SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYBA

 

 1. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas.
 2. Valdyba, susidedanti iš 5 narių, renkama 4 metams. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.
 3. Valdybos nariu gali būti renkamas tik veiksnus fizinis asmuo. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

60.1. bendrovės, dukterinės bendrovės ar šią bendrovę patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys;

60.2. asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.

 1. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.
 2. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs bendrovę ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
 3. Valdyba svarsto ir tvirtina:

63.1. bendrovės veiklos strategiją;

63.2. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;

63.3. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

63.4. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus.

 1. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.
 2. Valdyba nustato:

65.1. informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal įstatymus turi būti vieša;

65.2. prekių, paslaugų ir darbų pirkimų tvarką.

 1. Valdyba priima:

66.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

66.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes;

66.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

66.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

66.5. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

66.6. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

66.7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais − sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;

66.8. kitus šiuose įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

 1. Valdyba, prieš priimdama šių įstatų 66.3, 66.4, 66.5 ir 66.6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.
 2. Valdyba, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
 3. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

69.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

69.2. bendrovės veiklos organizavimą;

69.3. bendrovės finansinę būklę;

69.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis.

 1. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinės finansinės atskaitomybės projektą bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdyba nustato bendrovėje taikomus materialiojo turto nusidėvėjimo ir nematerialiojo turto amortizacijos skaičiavimo metodus.
 2. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku.
 3. Valdybos nariai privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.
 4. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas
 5. Valdyba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
 6. Valdyba į kiekvieną savo posėdį turi pakviesti bendrovės vadovą, jei jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.
 7. Valdybai draudžiama riboti auditoriaus įgaliojimus ar kitaip trukdyti jo darbą.
 8. Valdybos pirmininkas ir nariai Civilinio kodekso tvarka privalo atlyginti bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant Akcinių bendrovių ir kitus įstatymus ar šiuos įstatus. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.
 9. Už veiklą valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo 59 str. nustatyta tvarka.
 10. 79. Likus ne mažiau kaip 15 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka valdyba privalo parengti bendrovės veiklos ataskaitą.

 

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVAS

 

79. Bendrovės vadovas – direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.
80. Bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.
81. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais jį išrinkusio ar atšaukusio bendrovės organo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.
82. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus antrajai kadencijai, Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų. Jeigu Bendrovės vadovas buvo išrinktas Bendrovės valdybos nariu, atšaukus jį iš pareigų, jis atšaukiamas ir iš Bendrovės valdybos narių.
83. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas narys. Sutartį su bendrovės vadovu, kuris yra bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Su bendrovės vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
84. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
85. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
86. Bendrovės vadovas nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus.
87. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Šių įstatų 66.3, 66.4, 66.5 ir 66.6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos sprendimas šiuos sandorius sudaryti.
88. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo eidamas šias pareigas.
89. Bendrovės vadovas atsako už:
89.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
89.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
89.3. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui mutatis mutandis taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;
89.4. Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;
89.5. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar bendrovės įstatus;
89.6. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai įstatymų nustatytais atvejais ar jų prašymu;
89.7. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
89.8. įstatymų nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame „Lietuvos rytas“ dienraštyje;
89.9. pranešimą akcininkams ir valdybai apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;
89.10. informacijos pateikimą akcininkams;
89.8. kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
90. Bendrovės vadovas atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, teismuose, arbitražuose ir kitos institucijose valstybinės valdžios ir valdymo, savivaldos valdžios ir valdymo ir pan.

 

IX SKYRIUS

BENDROVĖS  PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

91. Visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti akcininkus ar kitus asmenis, skelbiami ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo.
92. Apie visuotinio akcininkų susirinkimą bei kitais Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais pranešimai skelbiami viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba pranešama kiekvienam akcininkui (ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti) pasirašytinai arba registruotu laišku.
93. Jeigu bendrovė reorganizuojama ar dalyvauja reorganizavime, bendrovė apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbia „Lietuvos rytas“ dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo viešai paskelbia šiuose įstatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir praneša visiems bendrovės kreditoriams raštu. Analogiškai skelbiamas sprendimas pertvarkyti ar likviduoti bendrovę.
94. Įstatymuose ir šiuose įstatuose numatyti bendrovės vieši pranešimai skelbiami rajoninėje spaudoje.
95. Jei akcininkams turi būti įteikiami dokumentai, jie perduodami pasirašytinai arba registruotu laišku.

 

X SKYRIUS

FINANSAI IR PELNO PASKIRSTYMAS

 

96. Bendrovės finansiniai ištekliai sudaromi iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidinis finansavimo šaltinis yra pelnas, išoriniai šaltiniai – įnašai už akcijas, dotacijos ir subsidijos, skolintos ir kitos joms prilygstančios lėšos.
97. Finansiniams metams pasibaigus, iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovėje visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta audito įmonė turi patikrinti metinę finansinę atskaitomybę.
98. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus.
99. Bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.
100. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius). Pelnas (nuostoliai) paskirstomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

101. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima, filialų ir atstovybių nuostatus svarsto ir tvirtina, filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia bendrovės valdyba darbo reglamente nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

102. Šie įstatai gali būti keičiami tik visuotinio akcininko susirinkimo nutarimu (išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus) Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
103. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos. Šiuo atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.
104. Kai per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, sprendime buvo numatyta tokia galimybė. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba šiuose įstatuose turi atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ar (ir) nominalią jų vertę ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
105. Kitus įstatų keitimo klausimus reglamentuoja Akcinių bendrovių įstatymas.
106. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
107. Bendrovė gali būti reorganizuojama, atskirta, pertvarkoma bei likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo, bendrovės vadovas                                                                                                                          Eduardas Anulis

  ____________________


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt