Avarinė tarnyba:


(8 446) 70 052
avarine.tarnyba@tauragesvandenys.lt

Abonentinė tarnyba:


(8 446) 61 101 / (8 611) 37 041

Gamybinis skyrius:


(Projektų klausimais)
(8 446) 55 269


Savitarnos svetainė

Vandens kokybė

Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę kontroliuoja atestuota bendrovės Geriamojo vandens laboratorija.

Atestavimo pažymėjimas Geriamojo vandens laboratorijai įteiktas 2014 m. Atestacija laboratorijai suteikia teisę atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens bandymus 15 tyrimų metodų, nustatant 19 geriamojo vandens rodiklių. Atestacijos pažymėjimas liudija, kad laboratorijos veikla ir atliekami tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO /IEC 17025.

Ekspertų komisija iš Nacionalinės veterinarijos laboratorijos vertino, ar naudojami laboratoriniai įrenginiai ir prietaisai, metodai, darbuotojų kvalifikacija, dokumentacija, patalpos ir kt. atitinka tarptautinių standartų reikalavimus ir svarbiausia – ar laboratorijoje veikia kokybės kontrolės sistema.

Ekspertų komisija išvadose teigė, kad laboratorijos atestavimo sritis atitinka Nacionalinės veterinarijos laboratorijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. B1-40 patvirtintus vandentvarkos žinybinių laboratorijų atestavimo nuostatuose keliamus reikalavimus ir pasiūlė laboratoriją atestuoti. Geriamojo vandens laboratorijai atestacija privaloma vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, siekiant užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę ir patikimumą.

Geriamojo vandens kokybė 2015 m.

Tauragės miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš uždarai akcinei bendrovei „Tauragės vandenys“ priklausančios vandenvietės.

Laboratorinė geriamojo vandens kontrolė buvo vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Tauragės apskrities Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba planą, nustatomi visi Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” numatyti rodikliai. Pagal šį planą pasirinktos 31 geriamojo vandens mėginių ėmimo vieta. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenvietės ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekio čiaupų.

Siekdama įvertinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2015 metais Tauragės mieste iš įvadų ir vidaus tinklų paėmė 584 vandens mėginius, kuriuose buvo ištirti 6424 rodikliai.

Išanalizavus 2015 metų UAB “Tauragės vandenys” tiekiamo geriamojo vandens kokybę, nustatyta, kad paruoštas vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos Higienos normos HN 24:2003 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nebuvo.

Programinė priežiūra vykdoma ir 31 kaimo vandenvietėje. Per 2015 metus buvo paimti ir ištirti 124 vandens mėginių , atlikta 1612 analizių.

Dvidešimt šešiuose kaimuose įrengti nugeležinimo įrenginiai. Kurie pašalina geležį ir amonį.

Dar 5 kaimų vandenvietėse (Eidintų, Pužiškės, Sartininkų, Žygaičių, Griežpelkių II) reikia nugeležinimo įrenginių. Šiose kaimo vandenvietėse geležies kiekis nežymiai viršija leistinas normas.

Yra ir gyventojų nusiskundimų. Per 2015 metus, iš kaimų, buvo gauti 12 skundai dėl blogos vandens kokybės. Dėl mažo vandens sunaudojimo vanduo užsistovi ir kokybė dar labiau blogėja. Visi atvejai buvo ištirti ir imtasi priemonių. Buvo plaunami ir chloruojami tinklai.

Informacija parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens įstatymu.

 

 


UAB “TAURAGĖS VANDENYS” Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
Tel: (8 446) 61 174; Faksas (8 446) 61 191
El.paštas administracija@tauragesvandenys.lt